Nowa firma - leasing-calculator

leasing (z ang. lease nająć, wydzierżawić) jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. Stosunek ten zaś to relacja prawna uregulowana normami prawa cywilnego. W ramach leasingu jeden podmiot umowy (leasingodawca) przekazuje drugiemu podmiotowi (leasingobiorcy) prawo do używania określonej rzeczy na pewien czas. Wszystko to w zamian za pewne ratalne opłaty (tzw. raty leasingowe).

Najprościej pisząc leasing jest to forma najmu ruchomości lub nieruchomości, stwarzająca firmie użytkującej leasing, możliwość korzystania z pewnych dóbr bez potrzeby ich nabycia. Jednakże w nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego (w 2000 roku) poprzez umowę leasingu leasingodawca zobliguje się przyjąć określoną rzecz od danego zbywcy na ściśle ustalonych warunkach, a następnie oddać ten przedmiot korzystającemu do użytkowania przez określony czas. Korzystający zaś zobliguje się wypłacić leasingodawcy w określonych ratach wynagrodzenie finansowe, równe co najmniej wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Leasing w krajach rozwiniętych gospodarczo jest wszechobecnie używaną formą obrotu ekonomicznego a także sposobem promowania i kredytowania inwestycji. Używanie leasingu w Polsce łączy się również z przebiegającymi procesami prywatyzacyjnymi (głównie prywatyzacja firm państwowych).

Ze względu na ilość stron uczestniczących w transakcji, leasing dzieli się na:

  • pośredni (w przedsięwzięciu bierze udział więcej niż dwa podmioty, tzn. pomiędzy producentem a korzystającym istnieje specjalistyczne przedsiębiorstwo leasingowe)

  • bezpośredni (kiedy producent zawiera umowę bezpośrednio z korzystającym)

    Ze względu na cechy zobowiązań między podmiotami umowy, a finansową stroną umów leasing dzieli się na:

  • operacyjny (przedmiot leasingu jest używany przez wielu następnych korzystających. Zwykle są to umowy krótkoterminowe - zazwyczaj do 3 lat )

  • finansowy (leasingobiorca używa podmiot leasingu w okresie przybliżonym do jego gospodarczej stosowalności. Podmioty umowy nie mogą jej wypowiedzieć przed upływem okresu czasu na jaki została podpisana).